Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости УПУТСТВО О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И НАЧИНУ ОВЕРАВАЊА ПОТПИСА БИРАЧА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

УПУТСТВО О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И НАЧИНУ ОВЕРАВАЊА ПОТПИСА БИРАЧА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

На основу члана 23.став 3 Закона о локалним изборима (Сл.гласник РС број 129/07, 34/10-УС, 54/11,12/20, 16/20 –аут.тумачење и 68/20) и одредби члана 36. став 1. алинеја 11 Одлуке о Општинској управи општине Шид (,,Сл. лист општине Шид'', број: 7/17,26/19), а сходно Обавештењу и инструкицји Министарства државне управе и локалне самоуправе од 10.05.2020.године начелник Општинске управе општине Шид, дана 12. маја 2020. године, доноси

УПУТСТВО
О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И НАЧИНУ ОВЕРАВАЊА ПОТПИСА БИРАЧА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД

1. Овим упутством утврђује се организација рада и начин оверавања потписа бирача у Општинској управи општине Шид сходно члану 23. Закона о локалним изборима (Сл.гласник РС број 129/07, 34/10-УС, 54/11,12/20, 16/20 –аут.тумачење и 68/20)

2. Општинска управа општине Шид ће вршити оверу потписа бирача у Услужном центру општинске управе општине Шид на адреси у Шиду, Цара Лазара бр. 7 у временском периоду од 07.00-15.00 часова сваког радног дана, почев од 12.05.2020.године, до истека рока за оверу потписа бирача за предстојеће изборе заказане за 21.06.2020.године.

3. Напред наведени простор ће у потпуности испуњавати све хигијенско-техничке услове за несметано обављање радњи овере потписа бирача, уз поштовање свих мера социјалне дистанце и здравствене заштите, као и друге превентивне мере у циљу заштите становништва од заразне болест COVID-19.

4. Општинска управа општине Шид вршиће оверу потписа само оним бирачима који имају пријављено пребивалиште на територији општине Шид. Бирачи су дужни да приликом доласка на оверу потписа донесу очитану личну карту (или копију личне карте која нема чип, копију пасоша или копију возачке дозволе) и попуњену изјаву бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике/посланике одговарајућег нивоа власти, у два примерка. Образац изјаве бирача да подржава изборну листу кандидата за одборнике скупштине општине Шид налази се у прилогу овог упутства, а може се преузети са званичног сајта општине Шид. Обрасци изјаве за посланике на покрајинском и републичком нивоу могу се преузети са званичних сајтова РИК-а и ПИК-а.

5. Оверу потписа бирач ће плаћати сходно Правилнику о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор народних посланика (Службени гласник РС бр.12/16 и 70/20) и сходно Правилнику о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за избор одборника (Службени гласник РС бр.12/16 и 70/20) у износу од 50,00 динара уплатом на текући рачун прописан за уплату административне таксе,која накнада представља приход буџета Републике Србије.

Потпис бирача не може се оверити пре него што накнада буде плаћена.


6. На захтев овлашћених заинтересованих лица, које у име изборне листе поднесу захтеве за оверу потписа бирачима који подржавају наведену изборну листу ван канцеларија Општинске управе општине Шид, омогућиће се овера потписа и ван канцеларија службених просторија услужног центра, и у другим терминима после радног времена, не пре 16.00 часова сваког радног дана, а по указаној потреби и викендом, у терминима који ће бити усаглашени са предложеним терминима овлашћеног подносиоца захтева.

Овлашћено лице је у обавези да достави доказ о регистрацији политичке странке, односно група грађана у складу са законским одредбама као и овлашћење на основу којег је подносилац захтева овлашћен за предузимање наведених радњи.

За оверу потписа бирача овлашћени оверитељи општинске управе не наплаћују излазак на терен, дневнице оверивачима, трошкове превоза нити било које друге додатне трошкове који настану у вези са овером потписа ван службених канцеларија Општинске управе.

7. Захтеви поднети од стране сваког овлашћеног лица за оверу потписа ван канцеларије услужног центра морају бити поднети најмање 24часа пре предложеног термина за оверу потписа и морају садржавати тачно време, место и адресу предложеног простора.

8. Лица која ће у Општинској управи вршити оверу потписа којима бирач подржава изборну листу-овлашћени оверитељи биће овлашћени посебним овлашћењима Начелника општинске управе и дужна су да у свом раду на предметним пословима, послове овере потписа обављају сходном применом одредаба Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа (Службени гласник РС бр.93/14, 22/15,87/18) и закона којима се уређује јавнобележничка делатност.

9. Овлашћени оверитељи ће за оверу потписа бирача користити печат Општинске управе- Одељења за општу управу.

10. Лица овлашћена за оверу потписа одговорна су законито поступање у свом раду у напред наведеним пословима.

Упутство доставити:

1. Изборној комисији општине Шид
2. Лицима овлашћеним за оверу потписа у Општинској управи општине Шид
3. Званичан сајт општине
4. АрхивиНАЧЕЛНИК
Бојана Мравик, дипл. правник

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости УПУТСТВО О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И НАЧИНУ ОВЕРАВАЊА ПОТПИСА БИРАЧА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ШИД