Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

На основу члана 4. и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и jeдиницама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016 и 113/2017, 98/18 и 113/17-др.закон), и члана 11. и 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 95/2016), и Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-1914/2020-1 од 28.02.2020. године, Општинска управа општине Шид, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

I Орган у коме се радна места попуњавају

Општинска управа општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2.

II Раднa местa које се попуњавају:

 

1.РУКОВОДИЛАЦ

- Организациони облик у коме се радно место попуњава- Одељење за финансије

1 извршилац

Опис послова:

- организује рад Одељења;

- даје стручна упутства запосленима у Одељењу;

- прати и примењује прописе из области финансија;

- анализира законска права и ограничења у домену јавне потрошње;

- издаје Упутство за припрему буџета;

- припрема нацрте одлука и других аката везаних за делокруг Одељења;

- подноси извештаје о раду и информације начелнику Општинске управе;

- учествује у састављању финансијских извештаја и састављању одлуке о консолидованом завршном рачуну;

- саставља периодичне извештаје и завршни рачун Општинске управе;

- одговоран је за благовремено, законито и квалитетно обављање послова Одељења;

- учествује у планирању средстава у буџету у делу који се односи на Одељење;

- друге послове према налогу начелника Општинске управе.

Услови: Високо образовање стечено у образовном – научном пољу економских или правних наука на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године – дипломирани економиста или дипломирани правник, 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит.

НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-Зaкoн o буџeтскoм систeму,

-Закон о запосленима у аутономној поокрајини и јединицама локалне самоуправе

-Урeдбa o буџeтскoм рaчунoвoдству,

-Закон о финансирању локалне самоуправе, и

-Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 1. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ТРЕЗОРА

Организациони облик у коме се радно место попуњава- Одељење за финансије

1 извршилац

Опис послова:

- контролише захтеве за плаћање пре извршења

- обавља послове ликвидатуре (припрема налоге за плаћање и прати извршење истих);

- припрема потребну документацију за главну књигу трезора;

- врши отварање помоћних књига и потребне аналитике по контима;

- води главну књигу трезора;

- учествује у изради консолидованог завршног рачуна;

- саставља извештаје о приливу и одливу наменских средстава на рачуну извршења буџета;

- води евиденцију о распоређивању средстава сталне и текуће буџетске резерве;

- израђује извештаје о остварењу и извршењу буџета везане за локални трезор (Т-извештај и остали извештаји из корисничког програма);

- врши припрему података и усаглашавање стања у главној књизи са стањем корисника за тромесечне извештаје и завршни рачун;

- врши усклађивање података у главној књизи трезора са додацима из помоћних књига и евиденција;

- одговоран је за благовремено, законито и квалитетно обављање послова;

- друге послове према налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови:Високо образовање стечено на студијама првог степена у области економских наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године) односно на студијама у трајању до три године – више образовање – економиста, 3 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит.

НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци год дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- Зaкoн o буџeтскoм систeму,

- Закон о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, и

- Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 

 1. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ

- Организациони облик у ком се радно место попуњава- Одељење за финансије – Служба – Канцеларија за пољопривреду.

1 извршилац

Опис послова:

-пише пројекте за развој пољопривреде;

-подстиче и помаже развој задругарства и удруживање пољопривредника са територије општине Шид;

-врши стручне и административне послове, из области пољопривреде, шумарства и водопривреде;

-доноси решења о претварању пољопривредног у грађевинско земљиште;

-обавља стручне и административне послове везане за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине и припрема потребне податке за Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;

-обавља стручне и административне послове, као повереник Локалне канцеларије Фонда за развој АП Војводине;

-врши послове из области статистике, који захтевају прикупљање и обраду података и састављање периодичних информација и анализа, из области пословања пољопривреде;

-пружа стручну помоћ пољопривредним произвођачима;

-даје стручне савете из области пољопривреде;

-помаже у обављању стручних и административних послове везаних за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине и припрема потребне податке за Комисију за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини;

-друге послове, према налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе;

Услови: ССС (IV степен економског или техничког смера), 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит.

НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Закон о пољопривредном земљишту,
 2. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, и
 3. Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 1. ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ВАНРЕДНИХ СИТУАЦИЈА И ОДБРАМБЕНИХ ПРИПРЕМА

Организациони облик у ком се радно место попуњава- Одељење за општу управу.

1 извршилац

Опис послова:

- израђује процену угрожености од елементарних и других несрећа;

- израђује План заштите и спасавање у венредним ситуацијама;

- предузима мере за усклађивање припрема за ванредне ситације локалне самоуправе, других правних лица и предузетника од посебног значаја за исту у ванредним ситуацијама;

- разрађује и спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ванредним ситуацијама и израђује планове заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара, као и заштиту животне средине од елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа;

- обавља све друге послове везане за припрему за ванредне ситације у складу са Законом о ванредним ситуцијама;

- врши процену угрожености територије општине од војних и невојних изазова;

- израђује План одбране локалне самоуправе и усклађује га са Планом одбране Републике Србије,

- предузима мере за усклађивање припрема за одбрану локалне самоуправе, других правних лица и предузетника од посебног значаја за одбрану, заштиту и спасавање и предузима мере за функционисање локалне самоуправе у ратном и ванредном стању;

- разрађује и спроводи мере приправности и предузима друге мере потребне за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању и израђује планове заштите и спасавања становништва, материјалних и културних добара, као и заштиту животне средине од елементарних непогода и техничко-технолошких несрећа;

- обавља све друге послове везане за припрему одбране и планирање одбране општине у складу са Законом о одбрани;

- врши све потребне послове везане за потребе Штаба за ванредне ситуације;

- обавља и друге послове према налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови:Високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), у образовно-научном пољу друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера – професор одбране и заштите, 3 година радног искуства са прописаном стручном спремом, лиценца за процену ризика, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет) и положен државни стручни испит.

НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама,
 2. Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
 3. Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

5.ИЗВРШИЛАЦ ЗА БИРАЧКИ СПИСАК

Организациони облик у коме се радно место попуњава- Одељење за општу управу

1 извршилац

Опис послова:

- на захтев странака и по службеној дужности у складу са налогом непосредног руководиоца, врши све административне послове у вези са вођењем јединственог бирачког списка и посебног бирачког списка, пријем захтева странака за упис, брисање и промене података у бирачком списку, односно на основу података ОУП-а, из матичних књига и других евиденција, врши пријем захтева за упис, брисање и промене података у бирачком списку и слично;

- води посебну евиденцију (попис аката о извршеним променама у бирачком списку);

- обавља све административно-техничке послове у вези с израдом јединственог бирачког списка;

- после расписаних избора, израђује потребан број извода из јединственог бирачког списка по бирачким местима, обавештење бирачима и

- друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

Услови: ССС (IV степен друштвеног или техничког смера) 5 година радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет), положен државни стручни испит.

НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Закон о јединственом бирачком списку,
 2. Закон о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, и
 3. Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

6.ИЗВРШИЛАЦ ЗА ПОСЛОВЕ ОЗАКОЊЕЊА ОБЈЕКАТА И ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ

Организациони облик у ком се радно место попуњава- Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове- Служба за урбанизам и заштиту животне средине

1 извршилац

Опис посла:

- покреће поступак озакоњења по службеној дужности

-обавештава странке о документацији неопходној за спровођење поступка озакоњења, прибављање сагласности за озакоњење објекта од управљача јавног добра, односно организације надлежне за заштиту природних, односно културних добара, као и од других институција чија сагласност је неопходна за окончање поступка озакоњења;

- спроводи поступак озакоњења у складу са законом, издаје уверења о поднетом захтеву и доставља обавештења надлежним органима о поднетим захтевима;

-води ажурну евиденцију о кретању предмета од подношења захтева до архивирања;

-доставља правоснажна решења о озакоњењу Републичком геодетском заводу - служби за катастар непокретности и грађевинској инспекцији;

- води првостепени управни поступак;

- контролише да ли су решени имовинско-правних односи; израђује нацрт решења о озакоњењу објекта и нацрт закључака које доноси у току поступка озакоњења;

- припрема извештаје о броју поднетих и решених предмета као и извештаје везане за озакоњење објеката;

- прати законске и друге прописе из области безбедности и здравља на раду

-организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине,

-организује превентивне и периодичне прегледе и проверу опреме за рад,

припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад,

припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену

врши основну обуку запослених и проверу знања у складу са Законом о заштити од пожара,

води рачуна о законским роковима контроле и сервиса противпожарних апарата, хидраната, стабилних система за гашење пожара и стабилних система за дојаву пожара и води све потребне евиденције,

води евиденције у области безбедности и здравља на раду

прати законске и друге обавезе из области заштите од пожара и писмено обавештава

-обавља и друге послове по налогу руководипца одељења и начелника општинске управе

Услови: стечено високо образовање из области техничких наука (из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничких наука или из научне области ) на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама-специјалиста струковни инжењер заштите од катастрофалних догађаја и пожара , односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање једна година радног искуства у струци, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет).

НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

-Зaкoн o озакоњењу објеката

-Закон о безбедности и здрављу на раду

-Закон о заштити од пожара

-Закон о запосленима у аутономним поокрајинама и јединицама локалне самоуправе

-Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену докуметацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 1. РЕГИСТРАТОР

Организациони облик у ком се радно место попуњава

-Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове - Служба за урбанизам и заштиту животне средине

1 извршилац

Опис послова:

-води електронску, јавно доступну базу података о току сваког појединачног предмета, од подношења захтева за издавање локацијских услова, до издавања употребне дозволе, која садржи и акта прибављена и издата у тој процедури (регистар обједињених процедура),

- обезбеђује објављивање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе у електронском облику путем интернета, у року од три радна дана, од дана њиховог издавања,

- одговоран је за законито, систематично и ажурно вођење регистра обједињених процедура у складу са Законом,

- подноси прекршајну пријаву из члана 211а. Закона о планирању и изградњи, против имаоца јавних овлашћења и одговорног лица имаоца јавних овлашћења, ако током спровођења обједињене процедуре тај ималац јавних овлашћења не поступа на начин и у роковима прописаним овим законом, најкасније у року од три радна дана од истека прописаног рока за поступање од стране имаоца јавних овлашћења,

- врши администрацију система обједињене процедуре, а нарочито креирање нових налога, додељивања приступа новокреираним корисницима,

- Врши послове оператера на објављивању свих докумената на сајту општине; информатичких послова у оквиру обједињене процедуре и то објављивања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, закључака о одбацивању захтева на интернет страници органа

- по потреби обавља стручне послове одржавања и отклањања грешака у функционисању информатичке мреже у органима општине

- администрира и обезбеђује функционално стање базе података;

- пружа стручну помоћ и обавља обуку за запоселене по исказаној потребе

- друге послове по налогу Руководиоца одељења и начелника општинске управе

Услови: Високо образовање стечено на студијама првог степена у области техничко-технолошких наука (основне академске, односно струковне студије у трајању од три године) -смер електроинжењер односно на студијама у трајању до три године – више образовање, 3 године радног искуства са прописаном стручном спремом, познавање рада на рачунару (MS Office пакет и интернет, ), положен државни стручни испит

НАПОМЕНA:

Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до истека 6 месеци од дана пријема на рад.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

 1. Закон о озакоњењу објеката
 2. Закон о планирању и изградњи,
 3. Закон о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе, и
 4. Провера познавања рада на рачунару (MS Office).

Провере ће се вршити увидом у сву достављену документацију, усменим разговором са кандидатима и практичним радом на рачунару.

 

III ОПШТИ ДЕО – сва радна места

Место рада: Шид

Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана.

Рок почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Дневник“.

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу:

Филип Ранђеловић, извршилац за управљање људским ресурсима у Општинској управи општине Шид, контакт телефон 022/714-120, канцеларија бр.1, у времену од 07.00 до 15.00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

Адреса на коју се подносе пријаве:

Општинска управа општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2, 22240 Шид, са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС“, или лично у писарници Општинске управе општине Шид, канцеларија бр. 9 у времену од 07:00 до 15:00 часова сваког радног дана док траје конкурс.

Услови за рад на радном месту:

Кандидат мора да буде пунолетни држављанин Републике Србије, којем раније није престајао радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе због теже повреде дужности из радног односа, и да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, и да испуњава услове у погледу стручне спреме, радног искуства, додатних знања и посебних услова утврђених Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи, Општинском правобранилаштву и стручним службама општине Шид.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

 • Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
 • Изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње;
 • Оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству;
 • Оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених;
 • Оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
 • Оригинал потврде да није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци, издату након дана објављивања конкурса. Потврду издаје надлежна Полицијска управа Министарства унутрашњих послова Републике Србије према месту рођења.
 • Оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство).
 • За кандидате који су имали заснован радни однос у у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе –потврда Послодавца да им радни однос код истог није престао због теже повреде дужности из радног односа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3).

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности – да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презентацији Општине Шид на истој адреси као и овај конкурс.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз друге напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

Наведене доказе кандидат може да достави уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са свим кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване у усменом разговору који ће се обавити у просторијама Општинске управе општине Шид, ул. Карађорђева бр. 2 у Шиду. О времену одржавања разговора кандидати ће накнадно бити обавештени на контакте (бројеве телефона и/или мејл адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који подносе пријаву на више радних места у обавези су да за свако радно место поднесу посебну пријаву са одговорајућим доказима.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелника Општинске управе општине Шид.

Овај оглас објављује се на web страници општине Шид, на огласној табли Општинске управе општине Шид, а у дневним новинама које се дистрибуирају за целу територију Републике Србије у дневном листу „Дневник“ објављује се обавештење о јавном конкурсу и адреса интернет презентације Шид на којој је објављен оглас.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

ИЗЈАВА

 

НАЧЕЛНИК

Бојана Мравик

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ВИШЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ