Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ

ЈАВНИ ПОЗИВ

На основу, члана 12. Правилника о раду Комисије број: 464-19/I-20-1/3 од 02. јуна 2020. године (у даљем тексту: Правилник), Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених за побољшање услова становања породица избеглица на територији општине Шид, кроз набавку грађевинског материјала ( у даљем тексту: Комисија), Решење о именовању број: 464-19/I-20-1 од 25. маја 2020. год, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД, КРОЗ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Помоћ намењена избеглицама кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Помоћ) може бити додељена избеглицама, које имају пребивалиште/боравиште на територији Општине Шид, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је помоћ за побољшање услова становања (у даљем тексту: Корисник).

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходног за побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи до РСД 550.000,00 (петстотинапедесет хиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала износи РСД 184.000,00 (стотинуосамдесетчетирихиљадединара), а по породичном домаћинству Корисника.

Помоћ је наменска и додељује се за завршетак започете градње или адаптацију неусловних стамбених објеката, у циљу побољшања услова становања породичног домаћинства корисника који имају пребивалиште/боравиште на територији општине Шид, и то: за изградњу/реконструкцију носеће конструкције (зидови, кровна конструкција), хидроизолацију преградних зидова, изградњу/доградњу санитарног чвора, уградњу/замену зидних и подних облога, столарије, фасаде, малтерисање и увођење/замену електро и водоводних инсталација и друге радове неопходне за завршетак градње или адаптацију, а којом би се непокретност довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ

Критеријуми за доделу грађевинског материјала утврђени су Правилником, условима и мерилима за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглица, кроз набавку грађевинског материјала, начину рада Комисије и поступку доделе средстава.

Потребно је да подносилац пријаве на Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи за побољшање услова становања избеглица кроз набавку грађевинског материјала на територији општине Шид (у даљем тексту: Јавни позив) и чланови његовог породичног домаћинства испуњавају следеће услове:

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Подносилац пријаве на Јавни позив (у даљем тексту: Подносилац пријаве) и чланови његовог породичног домаћинства треба да испуне следеће услове:

 1. 1. избеглички статус и то:

-да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије

(НАПОМЕНА: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да Подносилац пријаве и чланови породичног домаћинства наведени у пријави имају боравиште/пребивалиште на територији Општине Шид;
 2. да је непокретност са којом Подносилац пријаве конкурише за доделу Помоћи у својини Подносиоца пријаве или у сусвојини или заједничкој својини Подносиоца пријаве и неког од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави;
 3. 4. да је непокретност из става 1. тачке 3. овог члана уписана у катастру непокретности као:

- непокретност која је преузета из земљишних књига или

- непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

- непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе, односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката;

 1. да је непокретност из става 1. тачке 3 овог члана уписана у катастру непокретности без терета, не рачунајући при том:
 1. - забележбу обавезе плаћања накнаде за пренамену замљишта,
 2. - забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу,
 3. - друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 4. - забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, под условом да се иста налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња;
 1. да непокретност из става 1. тачке 3. овог члана не испуњава основне услове за становање и да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;

 

 1. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 2. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из става 1. тачке 3. овог члана;
 3. да немају приходе којима би могли да реше своје стамбене потребе;
 4. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања у процесу интеграције у Републици Србији, а којим су решили или су могли да реше своје стамбене потребе што се процењује у складу са чланом 2. став 3, осим уколико су били корисници помоћи за куповину грађевинског материјала у висини до 184.000,00 РСД;
 5. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 6. да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или у другој држави;
 7. да се непокретност из става 1. тачке 3. овог члана налази на територији Општине Шид.

Непокретност из става 1. тачке 3. овог члана која је уписана у катастру непокретности као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, може бити предмет овог поступка, под условом да је иста у поступку легализације, односно озакоњења и да је на земљишту на коме се налази дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења непокретности из става 2. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

Предмет овог поступка може бити и непокретност у изградњи, на основу издате грађевинске дозволе, за коју, с обзиром да није завршена, није издата употребна дозвола, у ком случају услов предвиђен ставом 1. тачка 4. овог члана, није релевантан.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Уз захтев који се преузима у Канцеларији повереништва за избеглице и миграције општине Шид улица Цара Лазара број 7, 1. спрат, подносилац пријаве је дужан да достави следеће доказе:

 1. Попуњен и потписан образац пријаве;
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) или Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног домаћинства који су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитана лична карта уколико је у питању нова лична карта са чипом);
 4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 5. Изјаву оверену код надлежног органа да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства не поседују непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да не поседују непокретност у држави порекла или другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да не могу да користе непокретност у држави свог претходног пребивалишта или другој држави; да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла или у другој држави, а којом би могли да реше своје стамбене потребе; да нису корисници другог стамбеног програма у процесу интеграције у Републици Србији или програма стамбеног збрињавања/обнове у процесу повратка у државу порекла, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе.

Наводи из изјаве могу бити предмет провере од стране Комисије

 1. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

- за домаћинство смештено у колективном центру - потврда повереника;

- за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова - изјава оверена код надлежног органа;

 1. Доказ о приходима:

- Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање, и то у месецу који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да је незапослен и да нема примања;

- Потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења Пријаве на Јавни позив - за запослене чланове породичног домаћинства;

- Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на Јавни позив (односи се и на пензију из Републике Србије и на пензију из земље порекла), односно потврда надлежне службе или у случају да Подносилац пријаве или члан његовог породичног домаћинства не остварује приходе од пензије потребно је доставити изјаву оверену код надлежног органа да лице не остварује приходе на име пензије у Републици Србији, нити земљи порекла;

 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година - доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању -потребно је доставити доказе наведене у тачки 7. овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју - Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу - Решење надлежне комисије о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја, не старији од годину дана (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.);
 5. За једнородитељску породицу прилаже се:

- потврда о смрти брачног друга;

- решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;

- извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;

- пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву Подносиоца пријаве оверену од стране надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, Подносилац пријаве није засновао брачну или ванбрачну заједницу;

 1. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 2. Лист непокретности не старији од месец дана за предметну непокретност;
 3. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана у катастру непокретноси као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола, потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију, односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на коме је изграђен објекат налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 15) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од Подносиоца пријаве на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана, Комисија може од Подносиоца пријаве тражити и друге неопходне доказе ради утврђивања чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

Наводи из изјава предвиђених ставом 1. овог члана, могу бити предмет провере од стране Комисије.

МЕРИЛА ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

Ред првенства за доделу Помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на Јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

1) Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова. Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи - 50 бодова.

2) Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом члану - 20 бодова.

3) Број малолетне деце у породичном домаћинству:

3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце - 10 бодова;

3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце - 20 бодова;

4) Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству:

4.1) домаћинство са једним дететом - 10 бодова;

4.2) домаћинство са двоје деце - 20 бодова;

4.3) домаћинство са троје или више деце - 30 бодова.

5) Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству - 20 бодова.

6) Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:

6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру - 10 бодова;

6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова - 20 бодова;

7) Материјални положај породичног домаћинства:

7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% последње просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 10 бодова (по породичном домаћинству);

7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану - 20 бодова (по породичном домаћинству).

Приликом бодовања пријава по тачки 7. овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

8) Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

- ако постоји делимична радна способност - 10 бодова;

- ако постоји потпуни губитак радне способности - 20 бодова.

8.2) по основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:

- за телесно оштећење 100% - 20 бодова;

- за телесно оштећење 90% - 15 бодова;

- за телесно оштећење 80% - 10 бодова.

Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану породичног домаћинства.

9) Болести од већег социјално-медицинског значаја, (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства - 20 бодова (по члану домаћинства).

Ово мерило се примењује ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1. и 2. овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социо-медицинског значаја.

10) Бруто површина непокретности по члану породичног домаћинства:

10.1) до 15 м2 - 50 бодова;

10.2) до 24 м2- 30 бодова.

Приликом примене мерила из члана 4. став 1. тачка 10) Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији доставља стручна служба општине Шид.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

1) има већи број малолетне деце;

2) већи број чланова породичног домаћинства;

3) има трудну жену у породичном домаћинству;

4) дуже борави на подручју општине Шид у оквиру које конкурише за Помоћ;

5) има мање приходе по члану породичног домаћинства.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према мерилима Комисија утврђује предлог листе Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Предлог листе). Предлог листе Комисија објављује на огласној табли Општине Шид. На Предлог листе Подносилац пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15 (петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе. Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 15 (петнаест) дана од дана истека рока за подношење приговора. Након провере навода из приговора и утврђивања чињеничног стања, односно након истека рока за одговор на приговоре, Комисија утврђује коначну листу Корисника за доделу Помоћи (у даљем тексту: Коначна листа). Коначну листу Комисија објављује одмах по утврђивању, на огласној табли општине Шид.

На основу Коначне листе Комисија доноси Одлуку, која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком. На Одлуку Комисије, лица наведена у Коначној листи имају право жалбе на Одлуку општинском Већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке. На основу Одлуке, Општина Шид и корисник Помоћи закључују уговор о додели грађевинског материјала

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев за доделу помоћи се преузима у канцеларији Повереништва за избеглице и миграције општине Шид, ул. Цара Лазара бр.7 први спрат у Шиду.

Захтев са потребном документацијом подноси се лично или поштом на адресу:

Писарница општинске управе Шид

Карађорђева бр.2

22240 Шид

са назнаком:

„ Јавни позив општине Шид број: 464-19/I-20-1/4 од 08. јуна 2020. године-избеглице-грађевински материјал“

Рок за подношење захтева са потребном документацијом је од понедељкa 08.јунa 2020. године до уторка 07.јула 2020. године до 15.00 часова.

Број: 464-19/I-20-1/4

У Шиду, дана: 08. јуна 2020. године

Председник Комисије

Ђорђе Томић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Новости ЈАВНИ ПОЗИВ