Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Инфо Саопштења ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ"

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКА УПРАВА
НАЧЕЛНИК
Број: 610-5/IV-02-2020
Дана, 27.08.2020. године
ШИД
На основу одредбе члана 3. Одлуке о начину остваривања права на материјалне помоћи деци,
ученицима и студентима са територије општине Шид ("Сл. лист општине Шид", бр. 25/19),
Општинска управа општине Шид расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У
 
ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
 
Расписује се Јавни позив за финансирање трошкова превоза ученика средњих школа у
школској 2020/2021. години.
Средства за превоз обезбеђују се за школску 2020./2021. годину, почев од 27.августа 2020.
године, у висини 50% и 20% од цене месечне претплатне карте.
II
Право на финансирање трошкова превоза из буџета Општине Шид имају ученици средњих
школа са територије општине Шид који први пут уписују школску годину, а који нису
корисници услуга смештаја и свакодневно путују у Шид, као и они који путују ван
територије ове општине ради школовања у средњошколским установама, под условом да се
нису уписали и да се не школују у средњим школама које постоје на територији општине
Шид (Гимназија ако су у питању општи смер и друштвено језички смер и смер економског
техничара и Техничка школа ако су у питању профили: пољопривреда, производња и
прерада хране, машинство и обрада метала, електротехника, трговина, угоститељство и
туризам).
III
Финансирање превоза из претходнe тачке у висини 50% од цене месечне претплатне карте
имају:
1. деца корисника туђе неге и помоћи или социјалне помоћи,
2. деца корисника дечијег додатка,
3. деца са сметњама у развоју.
Финансирање превоза из претходне тачке у висини 20% од цене месечне претплатне карте
имају и остала деца која испуњавају услове наведене у истом, а не испуњавају услове за
финансирање превоза у износу од 50%.
Право на финансирање сходно ставу 2. ове тачке имају и ученици који се школују у
средњошколским установама ван територије ове општине, ако доставе доказ да су се у њих
морали уписати због недовољног броја места на смеровима односно профилима које
похађају у средњим школама општине Шид.
IV
Документација неопходна за остваривање права на финансирање трошкова превоза:
 захтев
 
 очитана здравствена књижица или лична карта ученика и лична карта законског
заступника ученика
 потврда из школе о редовном упису школске године
 уговор о превозу закључен између законског заступника ученика и превозника
 документ којим се доказује да ученик испуњава услове за финансирање превоза у
висини 50% од цене превоза (решење којим се родитељу (старатељу) признаје својство
корисника туђе неге и помоћи и социјалне помоћи, решење којим се родитељу (старатељу)
признаје својство корисника дечијег додатка, решење надлежног органа да ученик има статус
лица са посебним потребама) - по службеној дужности прибавља службеник који води
поступак по захтеву странке
 доказ да се школује у установи ван територије општине Шид због недовољног броја
места на смеровима односно профилима које постоје у средњим школама општине Шид (за
финансирање превоза у висини 20%)
 фотокопија текућег рачуна законског заступника ученика
V
Конкурс је отворен од дана објављивања на огласним таблама Општине Шид, огласним
таблама месних заједница, средствима јавног информисања и званичном сајту општине Шид,
од 27.08.2020. године до 11.09.2020. године.
VI
Захтеви са пратећом документацијом (осим оне која се прибавља по службеној дужности) се
подносе на адреси: Општинска управа Општине Шид, Услужни центар, ул. Цара Лазара бр.7.
VII
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.
 
НАЧЕЛНИК
Бојана Мравик

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Инфо Саопштења ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ"