Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД

РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД

foo srbija

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ШИД
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ШИД
Број:02-109 /III-20
Дату: 9.10.2020. године                                                        
Шид

На основу члана 173. став 1. и 174. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласника РС“, број 21/16, 95/18, 113/17 и 113/17.-др.закон), Општинско веће општине Шид, на седници одржаној                  09.10.2020. године донело је

РЕШЕЊЕ

O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА  О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

ОПШТИНЕ   ШИД

 

I

 

Мења се Решење о образовању  Жалбене комисије општине Шид, број:117-2/III-16                од 8.12.2016.и 117-3/III-18 oд 03.12.2018. године, на следећи начин:

у глави 2. ставу 1. алинеји 3. уместо: “Тихомир Стаменковић“-дипл. инж. технологије, члан Општинског већа општине Шид.“ треба да стоји :„Катарина Митровић“-дипл. менаџер, члан Општинског већа општине Шид.“

II

 

Именована се именује на период до истека мандата Комисије из главе I овог Решења.

III

 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Шид“ и  на интернет презентацији општине Шид.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Изостављено као непотребно.

           ПРЕДСЕДНИК
       Зоран Семеновић

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општина Шид РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ШИД