Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове

Одељење за скупштинске послове

ОДЕЉЕЊЕ ЗА СКУПШТИНСКЕ И ПРАВНО-СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ

Одељење за скупштинске и правно стручне послове обавља правне и друге стручне, организационе и административно-техничке  послове за потребе Скупштине општине, одборничких група, одборника, председника општине, Општинског већа и свих сталних и повремених радних тела.

-обавља послове прикупљања свих података и документације неопходних за одржавање седница Скупштине и Општинског већа, врши анализу прикупљене документације и припремљених аката, припрема предлоге одлука из надлежности Већа, израђује одлуке по жалбама на првостепена решења органа управе и по потреби обавља друге стручне послове ради омогућавања несметаног рада општинских органа;

-прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.

-врши израду  нормативних и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће.

-даје правна мишљења Скупштини општине, председнику општине и Општинском већу  о законитости правних и других општих аката које доносе.

-врши стручне, организационе и административно-техничке послове за Скупштину општине, председника општине и Општинско веће који се односе на припрему седница (правно-техничку обраду материјала за седнице) и обраду аката и материјала са седница; чување изворних аката и  докумената о раду Скупштине општине; председника општине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

-врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана, правних лица и других субјеката упућене председнику општине, Скупштини општине и Општинском већу.

-врши стручне и административне послове у вези са захтевима из области доступности информација од јавног значаја.

-врши послове припреме за објављивање издања Службеног листа општине Шид.

-врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.


Контакт телефон 022/712-062

 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за скупштинске послове