Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Просветни инспектор

Просветни инспектор

Просветни инспектор

 

Коцана Никшић
Бр. тел. 064/85-77-391
Е-маил: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.


Просветни инспектор oбавља следеће послове:

Просветни инспектор врши инспекцијски надзор над применом закона и других прописа којима се уређује организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и средњег образовања и васпитања, а нарочито у погледу:

 • поступања Установе у погледу спровођења закона, других прописа у области образовања и васпитања и општих аката;
 • остваривања права и обавеза запосленог, ученика и њихових родитеља, односно законског заступника, утврђених прописима у области образовања и васпитања;
 • остваривања заштите права детета, ученика, њихових родитеља, односно законских заступника, као и заштите права запослених;
 • обезбеђивања заштите детета и ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство;
 • поступка уписа и поништава уписа у школу;
 • испуњености прописаних услова за спровођење испита;
 • вођења прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку поништавања јавних исправа које издаје установа;
 • страначког организовања и деловања;
 • у поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и седишта установе, испитује испуњеност услова и поступа у оквиру својих овлашћења, о чему обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа;
 • налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року; наређује решењем извршење прописане мере која је наложена записником, а није извршена; забрањује решењем спровођење радњи у Установи које су супротне Закону; привремено забрањује решењем рад Установе која обавља делатност, а не испуњава законом прописане услове у погледу простора, опреме и потребних стручних и других радника; подноси пријаве надлежном органу због постојања сумње да је учињено кривично дело, привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране дискриминације, забране насиља, злостављања и забране страначког организовања; обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан; врши увид у јавне исправе и податке из регистара и евиденција које воде надлежни државни органи а који су неопходни за инспекцијски надзор, врши увид у личну или другу јавну исправу која је подобна за идентификацију овлашћена лица у надзираном субјекту; узима писане изјаве; налаже надзираном субјекту да стави на увид опште и појединачне акте, евиденције, уговоре и другу документацију од значаја за инспекцијски надзор;
 • обавља друге послове према налогу руководиоца Одељења и начелника Општинске управе.

 

Контролне листе за просветног инспектора

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Просветни инспектор