Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за општу управу

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу и друштвене делатности

 

-врши управне и стручне послове, у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака и бирачких спискова, послови писарнице и архиве (давање информација грађанима и обавештења странкама, пријем захтева, документа и слично, примање, прегледање, распоређивање поште од достављача и достављачима, вођење евиденције о управним и вануправним предметима, архивирање и чување архивираних предмета и друго);

-повереништва Комесаријата за избеглице и миграције, као и за расељена лица;

-послове избеглица, интерно расељених лица и миграната;

-поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја из своје надлежности;

-сарадња са општинским Штабом за ванредне ситуације у складу са прописима којима се уређује поступање у ванредним ситуацијама;

-припрема нацрте аката које усваја надлежни орган из области цивилне заштите на територији општине у складу са јединственим системом заштите и спасавања, прати и усклађује своје планове и програме заштите и спасавања са планским документима Републике Србије, припрема нацрте докумената Процене угрожености и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на територији општине, обавља стручне, оперативне, планске и организационе послове заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за територију општине и обавља и друге послове у складу са законом;

- врши послове који се односе на загревање пословних (радних) просторија, одржавање и руковођење средствима опреме и средствима везе, превоз моторним возилима у службене сврхе и регистрација одржавање службених моторних возила (као и старање о законитој и наменској употреби истих и законитој и наменској потрошњи горива у складу са прописима и интерним актима), доставне послове, пружање услуга послужења (топлих и хладних напитака) за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи, послове економата, умножавање писаних материјала, као и друге послопве у складу са законом;

-врши праћење изворних послова локалне самоуправе и стања остваривања права и обавезе грађана и правних лица пред Општинском управом ( ажурност решавања у управним стварима);

- врши послове који се односе на унапређење организације рада и модернизацију Општинске управе;

-врши пријем захтева за потребе Агенције за привредне регистре; врши послове из области формирања збирки података у вези са збирком података, води евиденцију о истом и стара се о примени и спровођењу прописа заштите података о личности;

-старање о законитој и наменској употреби, одржавању и регистрацији службених возила за потребе општинских органа, у складу са порписима и интерним актима;

-старање о законитој и наменској потрошњи горива у складу са прописима и интерним актима;

- послови доставе за потребе општинских органа;

-послове економата за Општинску управу;

-врши стручне и административно-техничке послове за потребе несметаног рада месних заједница на територији општине Шид;

- врши послове који се односе на организацију у рад Услужног центра;

- прати и стара се о примени и спровођењу прописа о управи, општем управном поступку и канцеларијском пословању; прати прописе, указује на усклађеност, односно, усклађеност аката и иницира усаглашавање аката из надлежности Општинске управе; израђује општа и појединачна акта из надлежности Општинске управе; израђује општа и појединачна акта из надлежности Општинске управе; предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе; припрема и израђује општа и појединачна акта из свих других области које нису предвиђене делокругом рада других одељења;

-пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета и састављањем поднесака за покретање поступка и у току поступка, у складу са законом;

-Одељење може да врши и послове који се односе на физичко-техничко обезбеђивање објекта, а редовно одржавање хигијене (чишћење и спремање) пословних (радних) просторија, у зависности од потребе процеса и организације рада;

-врши стручно административне послове за потребе месних заједница образованих на територији општине;

-врши општи надзор над радом месних канцеларија које су саставни део овог Одељења;

-учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

-врши све неопходне административно-техничке послове за потребе несметаног рада општинских органа, према налозима и упутствима начелника Општинске управе и председника Општине.

За извршавање одређених послова из изворне надлежности Општине као и поверених послова државне управе и стварање услова да се ти послови обављају ефикасније и ближе месту становања и рада грађана, у оквиру Одељења за општу управу образују се месне канцеларије за следећа подручја:
1. Месна канцеларија Адашевци, за насељено место Адашевци.
2. Месна канцеларија Бачинци, за насељено место Бачинци.
3. Месна канцеларија Батровци, за насељено место Батровци.
4. Месна канцеларија Беркасово, за насељено место Беркасово.
5. Месна каснцеларија Бикић До, за насељено место Бикић До.
6. Месна канцеларија Бингула, за насељено место Бингула.
7. Месна канцеларија Вашица, за насељено место Вашица.
8. Месна канцеларија Вишњићево, за насељено место Вишњићево.
9. Месна канцеларија Гибарац, за насељено место Гибарац.
10. Месна заједница Ердевик, за насељено место Ердевик.
11. Месна канцеларија Илинци, за насељено место Илинци.


Руководилац одељења
Милица Дреновац
022/714-120

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за општу управу