Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности

Одлука о Општинској управи општине Шид 

- врши управне и стручне послове, у непосредном спровођењу закона и других прописа, из изворног делокруга Oпштине, као и послове, који су поверени Oпштини, у области предшколског, основног и средњег образовања, културе и јавног информисања, од локалног значаја, здравствене заштите, у областима рекреације и спорта, социјалне и дечије заштите и борачко-инвалидске заштите;

- предлаже износе потребних буџетских средстава за финансирање јавних расхода и обавља послове финансирања јавних служби у областима предшколског, основног и средњег образовања, културе, јавног информисања, рекреације и спорта, дечије, борачко-инвалидске и социјалне заштите, у делу који спада у надлежност локалне самоуправе;

- врши послове везане за друштвено осетљиве групе, односно послове везане за инклиузију Рома;

-врши послове везане за остваривање права лица са сметњама у развоју, пружа помоћ организацијама и удружењима инвалида и других социјално-хуманитарних организација;

- учествује у пословима заштите културних добара на територији општине;

- врши послове управљања кадровима- људским ресурсима, и то: планирање (израда нацрта кадровског плана попуне радних места за сваку годину), селекција и пријем (на основу јасних и јавно објављених критеријума), обука (почетна и у току трајања радног односа на основу осмишљеног плана), израда нацрта посебног програма стручног усавршавања, вођење уредне кадровске евиденције, радни односи (израда одлука о унапређењима, премештајима, зарадама, дисциплинским мерама, правима и обавезама из радног односа изабраних и постављених лица и запослених у Општинскох управи), као и друге послове управљања кадровима – људским ресурсима, у Општинској управи и органима Општине;

- учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области;

-обавља и друге послове утврђене важећим прописима према налозима и упутствима начелника Општинске управе и председника Општине.

 

Руководилац одељења
Снежана Бунић
Контакт телефон 022/712-122

 

​ 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за друштвене делатности