Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за финансије

Одељење за финансије

Одељење за финансије обавља следеће послове:

 

- обавља све послове везане за планирање буџета (припрема нацрта Одлуке о буџету, Плана извршења Одлуке о буџету и утврђивање тромесечних и месечних квота);

- прати извршење буџета (контролише захтеве корисника за плаћање и трансфер средстава, врши проверу расположивих средстава на апропријацијама и одобравање захтева за промену апропријација и квота);

- врши плаћање и трансфере по захтевима корисника;

- води главну књигу трезора и усаглашавање помоћних књига и књиговодствене евиденције корисника са главном књигом трезора;

- води помоћне књиге и евиденције;

- управља готовинским средствима и ликвидношћу;

- предлаже пласирање слободних новчаних средстава са консолидованог рачуна трезора и узимање краткорочних позајмица за текућу ликвидност;

- обавља послове буџетског рачуноводства и извештавања (обраду плаћања и евидентирања примања, вођење дневника, главне књиге и одабраних помоћних књига, за сва примања и издатке);

- припрема завршни рачун Општинске управе, као директног корисника буџета;

- врши обрачун плата и других накнада запосленима, одборницима, члановима одбора и комисија, са осталим благајничким пословима;

- обавља благајничке послове;

- прима и обрађује све документе месних заједница и других облика месне самоуправе и врши њихову припрему за плаћање;

- обавља све финансијско-књиговодствене послове (благајна, обрачун зарада, отварање главне књиге месних заједница и других облика месне самоуправе и потребне аналитике), контирање и књижење свих прилога и извода везаних за рад истих;

- води евиденцију основних средстава;

- врши израду финансијских извештаја, завршног рачуна и обрачун ревалоризације и амортизације, саставља завршни рачун консолидованог рачуна трезора;

- прати прописе, који су везани за делатност Одељења и упознаје са њима запослене у Одељењу;

- иницира усаглашавање аката Одељења са новим прописима;

- пружа помоћ јавним предузећима, установама, месним заједницима и другим облицима месне самоуправе са територије општине, а у вези са облашћу деловања Одељења и иницира измену аката, према којима раде наведена правна лица, а који су у вези са облашћу деловања Одељења;

- прати извршење аката овог Одељења и уочене проблеме предочава надлежнима, те предлаже решење истих;

- пружа помоћ грађанима и упућује их у решавање њихових проблема, у вези с пословима овог Одељења;

- обавља послове за радна тела Скупштине, Општинског већа и председника у поступцима из своје надлежности;

- припрема нацрте аката из свог делокруга за Скупштину, Општинско веће, председника и начелника;

- врши надзор над радом јавних предузећа, установа, месних заједница и других облика месне самоуправе чији је оснивач Скупштина општине Шид у оквиру својих надлежности; - обавља и друге послове, према налогу руководиоца Одељења, начелника и председника.

 
Начелница одељења
Јадранка Недић
Контакт телефон 022/714-062

 

​ 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за финансије