Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Одељење за привреду и развој

Одељење за привреду и развој

Одељење за привреду и развој обавља следеће послове:

 

-врши управне и стручне послове, из области пољопривреде шумарства, водопривреде, индустрије, занатства, саобраћаја, угоститељства, туризма и других привредних делатности;

- обавља послове статистике;

- врши послове планирања задатака и предузимање мера, у случају елементарних и других непогода;

- учествује у раду Штаба за координацију радова у пољопривреди;

- обавља послове локалне канцеларије Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине; - спроводи поступак и обавља стручно-административне послове у вези с доделом уговора о јавним набавкама и прати извршење истих уговора (врши послове реализације јавних набавки);

- обавља послове везане за приватно предузетништво и стара се о одлуци о радном времену угоститељских и трговинских објеката на територији Општине;

- обавља стручне послове, у функцији уређења и обезбеђења обављања и развоја комуналних делатности (даје мишљења и сагласности на цене и друге финансијске параметре из области услуга у наведеним делатностима);

- стара се о улагањима у комунални и привредни развој Општине;

- обавља послове, који се односе на унапређење рада и модернизацију опреме у Општинској управи;

- остварује сарадњу са јавним предузећима, установама и месним заједницама ,другим облицима месне самоуправе, у пословима из свог делокруга;

- врши стратешко планирање развоја Општине;

- покреће програме и пројекте, којима се подстиче економски развој и задовољавају потребе грађана, обезбеђење заштите животне средине, маркетинг и промовисање Општине као инвестицоне дестинације;

- израђује програме развоја привреде, пољопривреде и мале привреде и врши презентацију истих;

- подстиче предузетничке иницијативе и стварење приватно-јавних аранжмана и партнерстава;

- подстиче и координира инвестиционо улагања и привлачење капитала;

- прати конкурсе (интернет презентација и остало), који се односе на инвестиције (домаћи и страни фондови и потенцијални инвеститори);

- подстиче сарадњу са донаторским и развојним организацијама;

- припрема предлоге за израду пројеката у циљу даљих спровођења активности на довођењу нових инвеститора и донатора у Општину;

- прати законску регулативу, која се односи на област развоја, инвестирања и стварања повољне инвестиционе климе;

- врши попуњавање конкурсних пројектних образаца;

- обавља друге послове везане за развој Општине;

- прати прописе, који су везани за делатност Одељења и упознаје са њима запослене у Одељењу;

иницира усаглашавање аката Одељења са новим прописима;

- пружа стручну помоћ јавним предузећима, установама, месним заједницима и другим облицима месне самоуправе са територије Општине, а у вези са облашћу деловања Одељења и иницира измену аката, према којима раде наведена правна лица, а који су у вези са облашћу деловања Одељења;

- прати извршење аката овог Одељења и уочене проблеме предочава надлежнима, те предлаже решење истих;

- пружа правну помоћ грађанима и упућује их у решавање њихових проблема,у вези с пословима овог Одељења;

- припрема нацрте аката из свог делокруга за Скупштину, Општинско веће, Председника и начелника;

- врши надзор над радом јавних предузећа и установа чији је оснивач Скупштина општине Шид у оквиру својих надлежности;

- врши и друге послове према налогу руководиоца Одељења, начелника и Председника.

 

Руководилац одељења

Богдан Травица
Контакт телефон 022/719-142 

​ 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Општинска управа Одељење за привреду и развој