Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за пореску администрацију

Одељење за локалну пореску администрацију

Одељење за локалну пореску администрацију обавља следеће послове:

-утврђивања, наплате и контроле локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника;

-води регистар обвезника изворних прихода општине у електронској форми, врши идентификацију нових пореских обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на основу расположиве документације (уговора о купопродаји , оставини, поклону и сл);

-врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање), доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле;

-врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђења законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе;

-врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, одлучује о потпуном или делимичном одлагању плаћања пореског дуговања на писмени и образложени захтев пореског обвезника, решава по захтеву за застарелост права на наплату пореза и споредних пореских давања;

-води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје;

-примењује јединствени порески информациони систем, води пореско књиговодство за локалне јавне приходе и врши израду пореског завршног рачуна;

-врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по основу локалних јавних прихода;

-доноси решења о исправци грешке настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности;

-врши рефакцију, рефундацију, односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза

-даје обавештења и податке Пореској управи о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати;

-прати и примењује објашњења, мишљења, упуства о примени прописа које даје министар надлежан за послове финансија и које је обавезујуће за поступање одељења;

-прати податке за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја и врши пријаву потраживања.

-стара се о одржавању и унапређењу рачунарске опреме и других техничких средстава за рад;

-врши одржавање и унапређење информатичке и комуникационе мреже;

-учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.  

-обавља и друге послове утврђене важећим прописима према налозима и упутствима начелника Општинске управе и председника општине.

 

Руководилац одељења
Бранислав Нонковић
022/719-149

 

 

​ 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за пореску администрацију