Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за урбанизам

Одељење за урбанизам

Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове обавља следеће послове:

 

-учествује у изради просторног плана општине и урбанистичких планова и припрема нацрте одлука о изради и доношењу планова;

-стара се о излагању планских докумената на јавни  увид;

-обезбеђује копије топографског и катастарског плана и дигиталних записа, катастра подземних и надземних водова и прикупља податке за потребе израде одлука о изради урбанистичких планова;

-организује јавну презентацију урбанистичких пројеката;

-прати доношење и реализацију програма уређивања грађевинског земљишта и обавља друге послове из ове области;

-потврђује да је урбанистички пројекат у складу са урбанистичким планом;

-спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова,  издавање грађевинске дозволе, пријаву радова,  издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објекта на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа  и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу овбјеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и за упис права својине на изграђеном објекту;

-води регистар обједињених процедура;

-издаје информације о локацији;

-издаје одобрења за извођење радова и потврде  у складу са Законом;

-издаје одобрења за постављање привремених монтажних објеката;

-издаје одобрења за изградњу и употребу објеката у поступку легализације објеката;

-издаје решења о уклањању објеката;

-врши послове из области комуналне делатности, и то: уређење, развој и обављање комуналних делатности,

-води рачуна о  реализацији грађевинских и комуналних пројеката и комуналне инфраструктуре,  и јавне расвете за потребе општине Шид;

-обавља послове везане за одржавање улица и локалних путева и послове везане за одржавање саобраћајних површина у зимским условима;

-врши послове у области имовинско правних послова, имовинско-правних односа, грађевинског земљишта, и то: спровођење попступака отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине; конверзију права коришћења у право својине на грађевинском земљишту; утврђивање земљишта за редовну употребу објеката и формирање грађевинске парцеле; одбраду захтева за давање сагласности за израду пројеката парцелације и препарелације; установљавање права службености, као и дугих права на грађевинском земљишту;

-спроводи поступак експропријације, комасације, административног преноса, права коришћења на непокретностима,  послове декспропријације и врши послове за потребе комисије за враћање земљишта;

-спроводи поступак уписа права јавне својине општине у евиденцију непокретности и правима на њима (попис и упис имовине), и вођење евиденције о непокретностима у јавној својини општине (евидентирањее, припрема нацрта аката о прибављању и располагању непокретностима у јавној својини);

-спроводи поступак доделе пословног и другог простора  у својини општине Шид у закуп и на коришћење;

-доноси решења о конверзији права коришћења у право својине;

-доноси решење о потврђивању посебних делова зграда;

-води поступак о одређивању назива улица и тргова;

-издаје потврде о конституисању скупштине зграде, обавља стручне послове у вези општинских станова из надлежности општине, обавља стручне послове за Комисију за располагање непокретностима у својини општине Шид и спроводи поступак исељења бесправно усељених лица;

-спроводи прописе који се односе на заштиту животне средине: одлучивање о потреби израде стратешке процене утицаја планских докумената на животну средину, процену утицаја пројеката на животну средину, издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење и одлагање инертног и  неопасног отпада, осим послова надзора у овој области;

-прати прописе, иницира усаглашавање аката са новим прописима, предлаже нацрте аката који доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће из ове области и сарађује са јавним предузећима из ресора;

- врши послове израде правних и других аката везаних за јавне набавке, припрему плана набавке, учествовање у изради конкурсне документације, пружање стручне и административне помоћи Комисији за јавне набавке код директних и индиректних корисника буџета.

-учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.  

-врши и друге послове у складу са важећим прописима.

 

Руководилац одељења
Гордана Митић
022/714-048

 

​ 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за урбанизам