Општина Шид

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове

Одељење за инспекцијске послове обавља следеће послове:

 

-инспекцијски надзор над применом закона и општинских одлука којима је уређена комунална делатност, а посебно врши: контролу одржавања комуналног реда - одржавања чистоће, одвођења отпадних и атмосферских вода, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, паркирања на јавним површинама, постављања привремених монтажних  објеката; контролу радног времена у угоститељским и трговинским објектима; одржавања комуналних и јавних објеката; контролу рада пијаца и вашара;

-инспекцијски надзор над одржавањем паркова, зелених и других јавних површина;

-контролу држања домаћих животиња и надзор у складу са законом којим се уређује област одржавања стамбених зграда;

-врши инспекцијски надзор у области заштите и унапређења животне средине и врши праћење стања животне средине у складу са законом и општинским одлукама;

-врши инспекцијски надзор из области грађевинарства (вођење поступака и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно-правних аката и извршење административно-техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања бесправно подигнутих и постављених објеката);

-врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа из области саобраћаја и јавних путева;

-врши инспекцијски надзор над извршавањем прописа у области образовања  и просвете преко просветне инспекције;

-врши инспекцијски надзор који је поверен у надлежност локалне из области спорта, трговине и заштите потрошача;

-обавља послове за радна тела Скупштине, председника и Општинско веће у поступцима из надлежности одељења;

-послове безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите;

-учествује у изради нормативних аката из наведених области Одељења и врши и друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа из напред наведених области.  

-спроводи управни поступак у пословима из надлежности одељења, прати прописе, иницира усаглашавање аката са новим прописима, пружа правну помоћ јавним  предузећима, установама, месним заједнициама и грађанима у вези са облашћу свог деловања, предлаже нацрте општих и појединачних аката које доноси Скупштина, председник и Општинско веће и врши и друге послове у складу са важећим прописима, по упутствима и налогу руководилаца;

-врши и друге послове у складу са законом, Статутом општине и општим актима.

 

 

 

Руководилац одељења
М.Сц. Недић Александра
Спец. управ. зашт. жив. сред.
Контакт телефон: 022/2717-278

 

 

 

​ 

 

 

 

Општинска управа Шид
 Карађорђева бр. 2
 тел: 022/712-122
 фаx: 022/715-708

Приступ систему

Ви сте овде: Насловна Насловна Одељења Одељење за инспекцијске послове